ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-153) 23-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-153) 23-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-153) 23-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-153
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PA 452016
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PB 452016
PC 452016
PD 452016
PE 452016

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PB 774144
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PA 688495
(KANNUR)
PB 695867
(ALAPPUZHA)
PC 625508
(KOTTAYAM)
PD 442706
(KOLLAM)
PE 583875
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
47477

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1035  1096  1750  1975
2127  2693  3054  3219
3351  3396  3887  5335
6240  6287  7170  7836
8181  8244  8494  9383
9511  9862  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0041  0278  0279  0407
0409  0976  1189  1467
2342  3038  3081  3457
3790  4154  4468  4711
4784  5070  5390  5444
5482  5888  6150  6210
6254  7337  7504  7608
7625  7669  8657  9095
9208  9221  9548  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0235  0988  1321  1840
2359  2728  2734  2932
3574  4172  4748  5840
5955  6065  6141  6163
6297  6354  6676  6703
6767  7058  7376  7538
8159  8401  8505  8776
8877  8923  8996  9268
9309  9313  9380  9410
9662  9783  9900  9979

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0097  0375  1141  1960
2163  2174  2358  2440
2508  2698  3046  3089
3305  3468  3816  3837
3890  3978  4022  4069
4190  4291  4295  4296
4300  4491  4562  4930
4983  5185  5197  5233
5824  5845  5925  5978
6143  6170  6515  6775
7122  7260  7805  7819
7905  8220  8267  8452
8589  8667  8869  8897
9022  9147  9281  9418
9435  9844  9853  9951

Share.

About Author

Leave A Reply