ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-151) 09-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-151) 09-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-151) 09-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-151
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 09-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PO 292124
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PM 292124
PR 292124
PS 292124
PT 292124

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PS 310149
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PM 415656
(THRISSUR)
PO 379052
(KOZHIKKODE)
PR 288667
(KOLLAM)
PS 481062
(PALAKKAD)
PT 475983
(MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
74328

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0157  2473  2709  3039
3267  3505  3542  3550
4265  5041  5193  5409
5721  6432  7324  7479
8059  8187  8284  8782
9282  9706  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0168  0500  0532  0886
1623  2138  2330  3153
3439  3482  3578  3724
3993  4015  4542  5005
5645  5656  5758  5812
6659  6776  7438  7699
7784  7990  8002  8079
8369  8497  8722  8967
9177  9305  9528  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0116  0234  0244  0430
0450  1744  1802  2074
2187  2858  3045  3499
3523  4448  5213  5270
5628  5777  5887  6055
6341  6466  6652  6705
6757  7327  7339  7513
7604  7695  7804  8074
8445  8687  9010  9149
9704  9724  9888  9921

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0185  0323  0374  0518
0570  0622  0797  0822
1556  1640  1766  2112
2214  2262  2286  2338
2340  2488  3066  3436
3517  3686  3718  3794
3876  4202  4228  4231
4985  5044  5072  5087
5161  5202  5264  5646
5676  5737  5968  6338
6487  7025  7194  7294
7759  7950  8168  8314
8361  8482  8601  8780
8813  9052  9208  9362
9545  9717  9742  9777

Share.

About Author

Leave A Reply