ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-150) 02-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-150) 02-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-150) 02-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-150
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 02-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PH 581918
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PG 581918
PJ 581918
PK 581918
PL 581918

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PK 368378
(KASARGODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PG 128505
(ALAPPUZHA)
PH 583246
(ERNAKULAM)
PJ 211278
(KOTTAYAM)
PK 445442
(KOLLAM)
PL 375556
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
15669

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0021  0830  1254  1342
1399  1497  1640  1798
2804  3432  3911  4160
4176  4565  5002  5734
6251  6996  7161  8675
9502  9803  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0219  0228  0299  1418
1596  1709  1732  2030
2419  3172  3278  3765
4249  4356  4359  4761
4777  5085  5241  5447
6145  6291  6410  6464
6522  6615  6674  6828
7564  8008  8111  8224
8525  9308  9653  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0162  0229  0296  0946
1067  1261  1547  1619
2440  3861  4225  4410
4561  4589  4625  4644
4721  4820  5020  5192
5548  6089  6195  6260
6342  6438  6609  6913
7142  7194  7541  7848
8073  8214  8319  9062
9339  9597  9619  9989

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0024  0041  0098  0139
0143  0208  0415  0670
0950  0993  1229  1589
1828  1951  2351  2524
3039  3136  3186  3295
3350  3578  3893  3925
4161  4373  4377  4600
4720  4845  5067  5170
5211  5227  5293  5448
5646  5713  5717  5761
5782  5783  5802  5889
6002  6095  6149  6272
6596  6735  6846  7217
7392  7425  8059  8358
8852  9445  9518  9909

Share.

About Author

Leave A Reply