ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-149) 23-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-149) 23-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-149) 23-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-149
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PB 605349
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PA 605349
PC 605349
PD 605349
PE 605349

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PC 449549
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PA 418810
(THRISSUR)
PB 212566
(PALAKKAD)
PC 105029
(PALAKKAD)
PD 672482
(ERNAKULAM)
PE 235864
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
50649

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0084  1302  1371  1461
1694  1787  2571  2677
2714  3628  4061  4213
4294  4823  4852  5778
6515  6605  8569  8744
9192  9902  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0354  0705  0842  1090
1167  1327  2752  2840
3106  3306  3365  3418
3756  3800  3851  4262
5131  5616  5914  6040
6223  7094  7384  7751
7825  7929  7958  8023
8416  8746  8821  9093
9309  9888  9937  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0131  0322  0873  1005
1064  1200  1515  1663
1706  1813  2761  2787
2843  3085  3656  4146
4215  4220  4266  5035
5493  5646  6184  6910
7032  7207  7512  7515
7831  7879  8050  8422
8544  8883  9153  9266
9290  9396  9840  9964

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0087  0266  0431  0672
0777  1247  1450  1459
1462  1523  1741  1759
1930  2148  2199  2349
2586  2774  2853  3508
3858  4479  4859  4996
5137  5301  5556  5574
5696  5767  5834  5927
6001  6093  6390  6392
6419  6423  6458  6480
6670  6685  6820  6867
6947  7376  7411  7759
7941  8093  8097  8246
8250  8321  8322  8407
8442  8508  8649  9072

Share.

About Author

Leave A Reply