ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-148) 16-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-148) 16-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-148) 16-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-148
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 16-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PY 746834
(WAYANAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PU 746834
PW 746834
PX 746834
PZ 746834

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PY 659287
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PU 245148
(PALAKKAD)
PW 698844
(THIRUVANANTHAPURAM)
PX 220693
(IDUKKI)
PY 456800
(THIRUVANANTHAPURAM)
PZ 177669
(PATHANAMTHITTA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
31901

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0205  0355  1032  2127
2335  2514  2769  3434
4013  4452  5593  5943
6449  7527  7786  7796
8088  8858  9140  9504
9792  9988  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0165  0247  0282  0810
0871  1142  1347  1441
1664  1739  2144  2750
2839  3093  3249  3783
3862  4185  4764  4959
4963  4972  5291  5326
6058  6114  6786  7075
7314  7399  8113  8963
8986  9227  9883  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0404  0701  1103  1167
1702  2274  2330  2540
2645  3285  3456  3548
3621  3786  3881  4180
4492  4625  4833  4926
4942  5119  5700  5711
5772  6143  6354  6377
6551  6701  6753  7152
7479  7720  7780  7857
7859  8054  8845  9229

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0283  1294  1336  1463
1969  1989  2117  2717
2866  3013  3044  3451
3460  3475  3592  3784
3930  4285  4351  4375
4740  4799  5008  5244
5245  5353  5355  5410
5450  5646  5758  5801
5803  5950  6000  6031
6264  6279  6724  6769
6783  6795  6868  7046
7086  7138  7282  7356
7528  7554  7885  7893
7936  7945  8144  8249
8422  8780  9028  9819

Share.

About Author

Leave A Reply