ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-147) 09-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-147) 09-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-147) 09-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-147
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 09-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PR 278671
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PM 278671
PO 278671
PS 278671
PT 278671

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PT 329956
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PM 655332
(ALAPPUZHA)
PO 380835
(KOZHIKKODE)
PR 421630
(ERNAKULAM)
PS 524186
(PALAKKAD)
PT 623685
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
66586

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0151  0298  0401  0581
1155  1587  2725  3629
3879  4920  5077  5235
7078  7557  7577  7761
7831  8563  8830  8887
9667  9755  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1069  1537  1554  1919
2194  2234  2560  3015
3342  4267  4435  4460
4473  4528  5294  5464
5496  5625  5873  6365
6539  6943  6977  7434
7470  7654  7742  8520
8639  9034  9333  9378
9489  9808  9886  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0003  0281  0335  0434
0514  0557  0625  1030
1102  1296  1423  2161
2501  2832  3154  3267
3854  4155  4781  5512
6975  7133  7221  7255
7316  7477  7496  7538
7561  7625  8176  8324
8352  8881  9371  9532
9604  9685  9742  9855

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0205  0605  0650  0653
0792  1427  1480  1517
1633  2121  2335  2381
2476  2753  2901  3171
3213  3214  3266  3544
3612  3904  4064  4093
4104  4122  4777  5519
5960  6081  6087  6143
6400  6448  6852  7007
7181  7265  7269  7330
7579  7776  7909  8160
8241  8301  8370  8556
8558  8813  9024  9152
9163  9408  9518  9540
9675  9825  9828  9865

Share.

About Author

Leave A Reply