ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-145) 19-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-145) 19-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-145) 19-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-145
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 19-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PC 183856
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PA 183856
PB 183856
PD 183856
PE 183856

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PC 542652
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PA 144497
(KOLLAM)
PB 421946
(KOTTAYAM)
PC 126689
(THIRUVANANTHAPURAM)
PD 160553
(KOTTAYAM)
PE 299182
(PATHANAMTHITTA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
12608

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0178  1926  1980  2552
2758  3323  3746  4675
4931  5793  6233  7906
7912  8165  8415  8512
8595  8684  8866  9113
9291  9567  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0242  1092  1503  2179
2555  2687  2924  3401
3614  4099  4994  5012
5242  5260  5578  5873
5919  6025  6322  6469
6961  7066  7373  7535
7847  7870  8057  8093
8097  8763  8854  8933
9285  9563  9977  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0185  0710  0732  0882
0922  1103  1292  1886
2012  2137  2874  4015
4067  4339  4512  4645
5312  5422  5580  5739
5808  5823  6219  6436
6463  6639  6695  7183
7429  8119  8286  8363
8488  8501  8545  8943
9096  9240  9457  9607

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0186  0273  0347  0517
0880  0999  1265  1278
1334  1379  2351  2402
2502  2645  2865  2913
3241  3356  3500  3845
3905  4189  4220  4354
4715  4845  5011  5481
5588  5607  5716  5733
5824  5860  6051  6104
6326  6445  6495  6515
6742  6759  6765  6950
6997  7078  7254  7453
7519  7725  7900  8151
8374  8441  8970  8977
9032  9170  9501  9523

Share.

About Author

Leave A Reply