ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-144) 12-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-144) 12-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-144) 12-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-144
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 12-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PZ 283681
(PATHANAMTHITTA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PU 283681
PW 283681
PX 283681
PY 283681

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PW 176534
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PU 478536
(THRISSUR)
PW 467479
(IDUKKI)
PX 183782
(KANNUR)
PY 440193
(KASARGODE)
PZ 621785
(KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
54717

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0113  0213  0640  1422
1692  2442  3538  3637
4160  4453  4876  4940
6033  6354  6739  6971
8085  8750  9099  9256
9539  9847  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0082  0143  0164  0503
0706  1720  2082  2142
2477  2651  2737  4396
4641  4806  4953  5022
5283  5478  5492  5551
6235  6471  6476  6557
7051  7115  7564  7571
7659  8730  8835  8937
9314  9435  9786  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0100  0920  0946  1183
1211  1313  1447  1496
1549  1727  1968  2106
2205  2920  3091  4426
5123  5149  5201  5393
5735  5970  6027  6274
6720  6781  6789  7058
7241  7406  7690  7833
8033  8516  8894  8919
9223  9672  9863  9983

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0206  0221  0233  0435
0841  1007  1146  1208
1237  1304  1490  1594
1947  2048  2072  2278
2668  2760  2886  2971
2991  3526  3612  3977
3987  4178  4234  4390
4438  4899  4994  5367
5556  5660  5881  6177
6250  6379  6710  6835
6873  7041  7135  7162
7213  7223  7239  7468
7539  7546  7699  8042
8160  8555  8672  9054
9213  9395  9681  9709

Share.

About Author

Leave A Reply