ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-143) 05-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-143) 05-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-143) 05-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-143
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 05-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PS 567769
(PATHANAMTHITTA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PT 567769
PR 567769
PO 567769
PM 567769

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PS 521778
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PT 111713
(KOTTAYAM)
PS 560516
(KOZHIKKODE)
PR 194603
(THIRUVANANTHAPURAM)
PO 519918
(KANNUR)
PM 359871
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
26593

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0186  0662  1790  1965
2515  2627  2649  2782
3159  3210  3293  3346
4969  5191  5648  5987
7258  7281  8898  9177
9199  9873  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0145  0892  0939  1816
2096  2327  2641  2770
3070  3212  3430  4559
5042  5049  5246  5388
5499  5701  5923  6055
6144  6334  6468  6507
6541  6587  7674  7693
8098  8135  8267  8990
9005  9559  9565  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0128  0658  0876  1011
1290  1377  1551  1666
1693  2120  2175  2339
2466  3068  3306  3651
3737  3798  4194  4283
4431  4601  4734  5011
5351  5588  6339  6526
6624  6805  7583  8400
8408  8435  9092  9163
9185  9480  9509  9952

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0259  0596  0616  0617
0686  0693  0862  0874
1025  1047  1329  1592
1654  1934  2069  2194
2247  2623  2672  2746
2900  3164  3343  3471
3476  3607  3862  3911
4123  4389  4485  5148
5230  5242  5332  5415
5441  5652  5765  5799
6579  6660  6678  6754
6775  6962  6965  7231
7358  7658  7824  8365
8422  8839  8950  9608
9737  9738  9749  9875

Share.

About Author

Leave A Reply