ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-142) 29-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-142) 29-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-142) 29-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-142
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 29-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PL 271459
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PG 271459
PH 271459
PJ 271459
PK 271459

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PL 422284
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PG 467111
(KASARGODE)
PH 429673
(ERNAKULAM)
PJ 586922
(ERNAKULAM)
PK 510489
(PALAKKAD)
PL 441022
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
25844

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1196  1493  1761  1785
2691  2867  3554  3977
4098  4190  4482  5147
5266  5698  5869  8575
9410  9457  9487  9598
9781  9865  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0106  0254  0382  0921
0995  0996  1008  1079
1185  1226  1409  1441
1552  1704  2530  2764
3244  3925  3987  4210
4333  4338  4373  4704
5370  5719  6785  6801
6937  7447  8331  8394
8478  8639  9204  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
2146  2351  2479  2485
2617  2808  2932  4042
4519  4621  4775  4818
5084  5188  5521  5924
6113  6144  6296  6627
6669  6708  7141  7203
7207  7546  7670  7807
7810  7886  8162  8454
8652  8720  8823  8930
9088  9217  9315  9754

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0183  0425  0509  0511
0768  0839  0904  1406
1453  1590  2171  2173
2454  2667  2843  2908
2941  2998  3026  3091
3284  3364  3551  3638
3645  3651  3672  3814
3910  4226  4360  4374
4631  4783  4954  5059
5579  5637  5803  5831
5884  5888  6004  6034
7234  7834  8053  8232
8250  8552  8851  8927
9002  9041  9099  9187
9203  9266  9375  9716

Share.

About Author

Leave A Reply