ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-140) 15-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-140) 15-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-140) 15-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-140
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PW 266619
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PU 266619
PX 266619
PY 266619
PZ 266619

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PX 208990
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PU 429475
(KANNUR)
PW 293172
(KANNUR)
PX 563327
(KOZHIKKODE)
PY 271867
(ERNAKULAM)
PZ 486190
(MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
50463

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0339  0405  0455  0781
1032  2831  3081  3098
4156  4466  4641  4817
5693  5831  6024  6029
6863  7028  7727  7976
8047  8888  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0014  0040  0153  0688
0910  2255  2269  2359
2579  3638  4555  4828
5206  5285  5576  5962
6112  6212  6513  7247
7393  7443  7571  7611
7714  7927  8095  8116
8236  8519  8739  8914
9215  9232  9901  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0232  0401  0438  0917
1027  1126  1183  1186
1538  1905  1947  2199
2216  2443  2756  4101
4210  4227  4266  4753
4902  4934  5036  5439
6156  6328  6350  6423
6425  7052  7206  7464
7794  7870  8250  8291
8379  8402  8451  9896

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0133  0224  0263  0409
0420  0856  0995  1022
1208  1260  1416  2002
2283  2538  2737  2971
3019  3107  3132  3362
3500  3733  3780  3947
4084  4186  4270  4470
4499  4526  4592  4626
4774  5202  5255  5405
5778  5818  5893  6192
6719  6965  6969  7175
7200  7227  7396  7548
7888  8032  8342  8369
8469  8606  8979  9238
9242  9279  9604  9825

Share.

About Author

Leave A Reply