ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-139) 08-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-139) 08-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-139) 08-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-139
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 08-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PO 440932
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PM 440932
PR 440932
PS 440932
PT 440932

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PT 148992
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PM 581787
(MALAPPURAM)
PO 392569
(MALAPPURAM)
PR 633975
(MALAPPURAM)
PS 220576
(ERNAKULAM)
PT 292058
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
58593

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0361  0744  0928  1186
1189  1571  2837  3088
4179  5094  5166  5484
6147  6417  7277  7402
7467  7930  8365  9376
9585  9666  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0004  0597  0620  0726
0859  1049  1434  1666
1771  1772  1793  2330
2512  2747  3213  3329
3501  3690  4038  4650
5033  5659  5778  5922
6213  6498  6592  6774
7815  8124  8318  9253
9397  9658  9895  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0003  0313  0489  0521
0667  0788  0863  1737
2348  2478  2915  3011
3371  3549  3566  3783
4147  4205  4470  4472
4619  4916  5081  6671
7174  7197  7301  7363
7686  7700  8115  8197
8241  8260  8277  8469
8770  8935  9221  9231

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0545  0815  0985  1028
1414  1467  1494  1504
1505  1781  1874  2020
2270  2537  2664  2685
2687  2806  2810  3069
3181  3230  3251  3423
3443  3506  3555  3671
3876  4427  4663  4763
4767  4823  4871  5004
5116  5283  5370  5385
5433  5552  5566  5796
6237  6492  6530  6780
6799  6940  7478  7842
7983  7994  8338  8840
9311  9563  9655  9745

Share.

About Author

Leave A Reply