ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-136) 25-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-136) 25-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-136) 25-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-136
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 25-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PU 317011
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PW 317011
PX 317011
PY 317011
PZ 317011

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PZ 596536
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PU 438483
(ERNAKULAM)
PW 627580
(ERNAKULAM)
PX 218947
(THRISSUR)
PY 307450
(KANNUR)
PZ 163459
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
21967

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0995  1908  4011  4150
4225  4246  4432  6028
6190  6202  6433  6789
6819  6860  7344  7365
8009  8676  8684  9667
9829  9924  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0053  0142  0279  0345
1055  1119  1147  1250
1564  2303  2521  2729
3394  3643  5308  5331
5720  5855  6102  6139
6163  6651  7037  7318
7657  7825  8173  8312
8668  8712  8726  8749
9202  9412  9628  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0429  1066  1297  1643
1727  2172  2232  2258
2632  2634  2653  2658
3241  3822  4110  4140
4363  4491  4732  5430
5486  5846  5912  5956
6127  6388  6648  6865
6940  7216  7233  7237
7516  7660  7965  8109
8121  8926  9615  9915

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0120  0523  0573  0614
0833  1012  1019  1075
2078  2191  2317  2990
3184  3534  3664  3748
3753  3762  4009  4019
4299  4513  4623  4903
4925  5145  5150  5534
5729  5773  5893  6207
6508  6512  6521  6901
7240  7548  7771  8188
8280  8702  8703  8724
8812  8921  8927  9007
9018  9032  9044  9159
9334  9349  9476  9612
9653  9719  9801  9832

Share.

About Author

Leave A Reply