ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-133) 27-10-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-133) 27-10-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-133) 27-10-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-133
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 27-10-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PE 491593
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PA 491593
PB 491593
PC 491593
PD 491593

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PC 452700
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PA 477827
(IDUKKI)
PB 176126
(KOZHIKKODE)
PC 897555
(WAYANAD)
PD 345899
(THIRUVANANTHAPURAM)
PE 232972
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
09188

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0290  0535  0830  0860
0899  2606  2951  2978
3410  3460  3949  4931
5174  5299  5632  6982
7265  7469  7754  8315
9709  9908  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0106  0195  0293  0500
1004  1156  1617  1724
2165  2257  2412  2434
2470  2573  2977  2990
3030  3514  3623  3898
4160  4453  4470  4504
5252  5253  5479  5928
6133  7408  7980  8561
9152  9311  9330  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0028  0246  0322  0788
0976  1256  1317  1739
1817  2024  2107  2299
2314  2492  2515  2950
3361  3643  3649  3717
3971  4502  4625  4743
4880  5636  5721  5789
6573  7031  7137  7191
7222  7857  7962  8111
8749  8997  9594  9704

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0024  0448  0552  0703
0726  0734  0755  0763
0773  1074  1097  1147
1192  1336  1363  1623
1721  1751  1812  1861
2014  2115  2934  2998
3206  3315  3436  3659
3952  3959  4034  4172
4241  4425  4585  4755
4821  4889  4935  5201
5264  5320  5389  5390
5763  6565  6837  7616
7692  7781  7790  7864
8853  8932  9140  9573
9727  9802  9838  9929

Share.

About Author

Leave A Reply