ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-285) 18-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-285) 18-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-285) 18-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-285
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 18-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KE 420945
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KA 420945
KB 420945
KC 420945
KD 420945

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KB 269333
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KA 467509
(IDUKKI)
KB 267242
(KOTTAYAM)
KC 222846
(PALAKKAD)
KD 657261
(IDUKKI)
KE 422161
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
75793

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0686  1450  3365  3679
4012  4018  4809  5635
5834  6121  6502  8133
8243  8587  8957  9007
9301  9568  9613  9802

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0127  0580  0609  0790
1162  1730  2041  2118
2132  2277  2446  3018
3084  3108  3300  3387
3614  4009  4201  4398
5146  5340  5469  5935
6020  6310  6314  6857
6943  7494  7615  7774
8001  8174  8303  8768
9369  9512  9601  9641

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0369  0488  0522  1119
1200  1352  1428  1650
1988  2117  2218  2340
2524  2563  2830  2960
2970  3267  3589  3636
3821  4726  4757  4945
4988  5152  5315  6035
6385  6891  7197  7703
8507  8527  8673  8679
8807  8862  9208  9210
9760  9992  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0005  0050  0104  0184
0530  0540  0687  0798
1015  1043  1158  1500
1791  1800  1871  1901
2113  2229  2331  2669
3016  3078  3548  3692
3728  4078  4196  4607
4827  4948  5116  5319
5506  5603  5610  6010
6438  6616  7180  7235
7239  7779  7800  8007
8562  8574  8652  8660
8779  8837  8916  8973
9029  9117  9146  9331
9425  9612  9706  9825

Share.

About Author

Leave A Reply