ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-277) 21-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-277) 21-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-277) 21-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-277
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KB 245773
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KA 245773
KC 245773
KD 245773
KE 245773

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KE 557926
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KA 694504
(THIRUVANANTHAPURAM)
KB 387517
(PATHANAMTHITTA)
KC 630458
(IDUKKI)
KD 333112
(PALAKKAD)
KE 697397
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
76319

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0003  0032  0054  1309
1344  2241  2420  2430
2654  2719  3419  5603
5949  7791  8013  8179
8709  8742  9504  9729

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0164  0410  0497  1080
1639  1704  2323  2404
2482  2901  3065  3149
3232  3329  3407  4212
4367  4441  4720  5118
5339  5574  5880  6622
6639  6678  6764  6840
6923  6974  7107  7230
8096  8338  8572  8880
9492  9621  9728  9838

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0019  0116  0348  0382
0579  0650  0937  1241
1695  1740  2338  2407
2710  2825  2929  4100
4160  4482  4676  4827
4851  4923  5308  5474
6112  6284  6320  6416
6645  7103  7326  7517
7609  7748  7808  7917
8053  8444  8705  8923
8999  9120  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0145  0876  1055  1342
1516  1606  1792  1890
2330  2332  2363  2567
2579  2930  3011  3139
3236  3555  3621  3676
3805  3830  4096  5578
5795  5841  5928  5966
6060  6092  6247  6420
6475  6630  6730  6809
6851  6863  6873  6954
7069  7341  7391  7471
7860  7960  8094  8128
8378  8415  8699  8729
8902  9052  9295  9709
9791  9810  9848  9974

Share.

About Author

Leave A Reply