ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-276) 14-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-276) 14-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-276) 14-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-276
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 14-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KY 481387
(IDUKKI)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KU 481387
KW 481387
KX 481387
KZ 481387

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KW 505000
(PATHANAMTHITTA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KU 682256
(PALAKKAD)
KW 282723
(KOLLAM)
KX 607491
(THIRUVANANTHAPURAM)
KY 334748
(THIRUVANANTHAPURAM)
KZ 531024
(ERNAKULAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
32415

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0431  0602  0611  0680
0762  2012  2220  2444
3328  3403  3581  6566
6592  8307  8432  9129
9144  9177  9224  9695

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0266  0548  0818  0819
1617  1990  2006  2310
2386  2891  2999  3079
3217  3342  4344  4375
4489  4620  5020  5154
5673  6159  6164  6514
6754  7273  7506  7556
7582  7637  7651  7861
8086  8196  8233  8574
9131  9134  9213  9360

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0335  0509  0522  0780
1038  1074  1528  1858
2023  2908  3026  3394
3690  3765  4012  4255
4329  4359  4438  4799
4945  5204  5324  5951
6067  6247  6259  7034
7077  7377  7564  7660
8187  8309  8489  8508
8527  8568  8626  8703
9504  9619  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0183  0219  0227  0366
0564  0749  0797  1236
1295  1364  1787  1888
1900  2031  2047  2173
2236  2598  2794  3166
3222  3266  3547  3672
3714  3733  4054  4084
4220  4331  4577  4806
4867  4871  5127  5128
5259  5282  5370  5382
5445  5458  6152  6286
6366  6388  6513  6679
6896  7196  7677  8078
8151  8300  8716  8808
8828  9627  9726  9849

Share.

About Author

Leave A Reply