ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-275) 07-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-275) 07-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-275) 07-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-275
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 07-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KO 473981
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KM 473981
KR 473981
KS 473981
KT 473981

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KM 598742
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KM 412181
(ERNAKULAM)
KO 146888
(THRISSUR)
KR 130729
(ERNAKULAM)
KS 499571
(KOTTAYAM)
KT 405047
(IDUKKI)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
23094

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0419  0462  0803  0819
2022  2034  2406  2872
3591  3801  4126  4248
4451  4922  5662  6221
7745  8838  9048  9647

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0044  0079  0557  0661
0814  1080  1191  1492
1810  2033  2112  2887
2971  3665  3984  4144
4224  4509  4533  5463
5733  5963  6034  6154
6625  6897  7459  7492
7676  7909  8080  8219
8235  8482  8637  8707
8855  9421  9609  9616

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0235  0484  0569  0583
0644  0739  0796  0935
1281  1530  1618  2037
2184  2195  2402  2448
2501  2506  2746  2749
2922  3079  3197  3510
3939  4561  4736  5072
5101  5575  5717  5968
6309  7549  7900  8007
8105  8472  8842  9393
9566  9663  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0005  0591  0603  0679
0686  0903  1013  1164
1355  1455  1527  1700
2053  2240  2616  2679
2811  2834  2977  3026
3667  3740  3885  3948
4115  4136  4183  4207
4241  4309  4610  5250
5405  5608  5766  6260
6314  6379  6613  6636
6657  6723  6839  6923
7086  7135  7350  7507
7518  7973  8200  8240
8631  9022  9175  9467
9472  9770  9965  9971

Share.

About Author

Leave A Reply