ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-274) 31-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-274) 31-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-274) 31-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-274
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 31-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KH 465988
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KG 465988
KJ 465988
KK 465988
KL 465988

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KG 450787
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KG 377183
(ERNAKULAM)
KH 632222
(ALAPPUZHA)
KJ 262246
(KOLLAM)
KK 133253
(PALAKKAD)
KL 419429
(KASARGODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
84503

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0172  0932  2563  3109
3259  4900  5059  5098
5810  6097  6815  6982
7828  8045  8323  8481
8934  9189  9238  9807

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0040  0157  0551  0616
0930  0940  1058  1067
1339  1464  1503  1867
2293  2312  2341  2615
2813  3330  3369  3994
4266  4399  4704  5045
5232  5435  5550  6028
7299  7804  7856  8266
8583  8625  8808  9540
9566  9648  9900  9910

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
1156  1260  1286  1287
1600  1908  2190  2735
2875  3133  3341  3598
3700  4160  4209  4278
4644  4767  5226  5260
5468  5536  5561  5745
5970  6013  6077  6150
6154  6184  6222  6844
7508  8518  8843  9247
9278  9384  9567  9594
9700  9778  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0035  0129  0231  0264
0348  0612  0684  0697
0706  0770  1365  1727
1777  2200  2300  2643
2720  2774  3023  3101
3180  3245  3616  3797
3822  4148  4523  4677
4727  4965  4975  5186
5349  5371  5908  6136
6211  6585  6718  7219
7424  7641  7835  8218
8252  8316  8482  8557
8561  8644  8705  8707
8717  8751  9001  9439
9560  9589  9736  9876

Share.

About Author

Leave A Reply