ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-273) 24-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-273) 24-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-273) 24-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-273
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 24-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KA 285447
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KB 285447
KC 285447
KD 285447
KE 285447

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KB 503039
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KA 187463
(PATHANAMTHITTA)
KB 469101
(ERNAKULAM)
KC 132488
(THRISSUR)
KD 670269
(PALAKKAD)
KE 229731
(KASARGODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
87377

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0724  0825  0974  1098
1581  1846  2442  3630
3819  3822  4578  5211
5700  6212  6445  7659
8779  8878  8935  9285

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0462  0840  1346  1394
1507  1526  1688  2206
3063  3609  3628  3678
3965  4153  4707  5129
5736  5787  6392  6558
6560  6580  6640  6721
6928  7057  7441  7464
7476  7495  7577  7628
7634  8117  8164  8328
8666  8896  8976  9516

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0497  0708  0838  0900
1661  1782  1850  1969
1972  2234  2237  2438
3834  3986  4206  4280
4633  5033  5142  5171
5459  5600  5966  6065
6178  6213  6234  6266
6398  6553  6748  6941
7310  8244  8292  8397
8865  8915  9054  9210
9385  9490  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0035  0105  0327  0369
0782  0952  0967  1110
1211  1421  1489  1652
1662  1704  1860  1870
2412  2496  2622  2729
2815  3483  3643  3846
4023  4187  4283  4400
4500  5053  5096  5165
5263  5271  6833  6935
7015  7077  7137  7194
7299  7544  7798  7838
7970  8009  8227  8343
8378  8504  8633  8875
9109  9208  9395  9407
9413  9728  9855  9997

Share.

About Author

Leave A Reply