ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-272) 17-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-272) 17-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-272) 17-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-272
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KU 155981
(KASARGODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KW 155981
KX 155981
KY 155981
KZ 155981

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KX 167762
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KU 194207
(PALAKKAD)
KW 128344
(PALAKKAD)
KX 195144
(KOLLAM)
KY 458857
(IDUKKI)
KZ 580716
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
15206

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0585  0921  2492  3141
3454  4193  4381  5192
5320  5547  6116  6294
6479  6867  7168  7450
8139  8193  8696  9429

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0372  0748  1657  1976
2287  2435  2563  2822
3277  3448  3837  4116
4159  4432  4615  4831
5095  5308  5769  5901
5956  6246  6248  6609
6962  7064  7209  7414
7628  7731  7996  8368
8614  8809  9045  9242
9259  9475  9497  9573

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0063  0831  1192  1212
1236  1493  1498  1703
1823  1839  1915  1996
2183  2475  2544  2638
2817  2853  2877  3313
3423  3559  3601  3819
6174  6377  6444  6510
6590  6592  6765  7624
7809  8077  8316  8349
8908  9066  9230  9336
9776  9948  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0042  0135  0137  0512
0759  0790  0796  1406
1473  1479  1553  1775
1801  2202  2299  2329
2414  2664  2666  2672
2765  2798  2888  3217
3483  3753  3960  4168
4197  4636  4729  4818
4830  4863  4923  4944
4995  5486  5806  6167
6256  6356  6559  6736
7090  7181  7348  7425
7518  7607  7848  8214
8323  8665  9226  9308
9525  9671  9853  9880

Share.

About Author

Leave A Reply