ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-271) 10-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-271) 10-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-271) 10-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-271
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 10-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KO 677743
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KM 677743
KR 677743
KS 677743
KT 677743

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KS 658323
(ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KM 205002
(KOTTAYAM)
KO 409599
(PALAKKAD)
KR 502060
(THIRUVANANTHAPURAM)
KS 156211
(KOZHIKKODE)
KT 401561
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
35286

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0636  0960  1690  3576
4327  4879  5068  5217
6207  6526  6587  7106
7256  7265  7328  8068
8750  8987  9857  9900

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0121  0582  0963  1083
1297  1493  1580  1706
1943  2539  3010  3544
3661  3872  4003  4206
4254  4421  4450  4643
4962  4974  5253  5277
6146  6322  6503  6721
6898  6946  7237  7248
7376  8077  8179  8676
8712  9090  9231  9878

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0110  0142  0417  0686
0941  1223  1258  1266
1550  1667  2038  2058
2094  2151  2319  2452
2758  2886  3153  3414
3529  3642  4556  4593
4750  4940  5038  5075
5115  5191  5403  5714
5811  6734  7924  8114
8191  8394  8471  8748
9044  9415  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0214  0518  0533  0678
0959  1172  1250  1328
1361  1430  1473  1521
1559  1689  1730  2009
2184  2245  2393  2939
3318  3429  3670  4323
4609  4861  4964  5269
5279  5334  5479  5872
5927  6088  6196  6697
6813  6854  6944  7075
7401  7576  7580  7725
7842  8163  8493  8670
8794  8825  8943  9157
9233  9239  9474  9613
9667  9802  9870  9882

Share.

About Author

Leave A Reply