ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-270) 03-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-270) 03-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-270) 03-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-270
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 03-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KG 243351
(MALAPPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KH 243351
KJ 243351
KK 243351
KL 243351

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KJ 393194
(PATHANAMTHITTA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KG 212449
(ALAPPUZHA)
KH 515808
(IDUKKI)
KJ 428867
(WAYANAD)
KK 210787
(ALAPPUZHA)
KL 401464
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
28552

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0634  0742  0902  1157
1992  2490  2915  4999
5238  5418  5651  6044
7176  7232  7480  9098
9300  9313  9487  9605

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0761  0786  1075  1176
1268  1932  2136  2785
3492  3523  3819  3889
4148  4462  4511  4683
4839  5480  5567  5677
6037  6144  6375  6494
6514  6664  6989  7034
7133  7138  7329  7787
8425  8602  8647  8659
8764  8770  8948  9801

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0040  0116  0580  0704
0745  1223  1483  2404
2542  2778  2791  3059
3097  3140  3232  3402
3429  3493  3685  3789
4269  4281  4854  5265
5746  5830  5987  6867
7467  7641  7826  7986
8761  8914  8918  9016
9104  9175  9314  9649
9695  9766  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0177  0815  1093  1161
1609  1687  1911  2230
2398  2545  2664  2827
3249  3289  3359  3491
3732  3745  3811  4049
4263  4770  4939  4995
5148  5199  5349  5408
5432  5667  5694  5848
5923  5936  6104  6117
6174  6206  6209  6226
6567  6604  6751  6784
6965  7411  7763  7912
8003  8081  8537  8601
8875  8970  9010  9055
9441  9499  9558  9701

Share.

About Author

Leave A Reply