ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-268) 27-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-268) 27-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-268) 27-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-268
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 27-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KZ 595859
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KU 595859
KW 595859
KX 595859
KY 595859

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KW 292111
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KU 788128
(THRISSUR)
KW 347389
(KOZHIKKODE)
KX 204686
(MALAPPURAM)
KY 774345
(KANNUR)
KZ 122440
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
10658

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0463  0467  0936  1244
1256  1836  3280  3719
3768  4629  5083  6473
7345  7502  7731  7840
7960  8293  8530  8893

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0115  0410  0701  0740
0763  1449  2749  2835
3192  3284  3386  3670
3970  4007  4566  4734
5094  5386  5398  6010
6379  6459  6800  6815
7272  7322  7533  7607
7613  7685  7850  8195
8847  8981  8993  9123
9315  9330  9367  9986

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0171  0174  0377  0870
1087  1456  1704  1932
2244  2385  2440  2646
2724  3101  3158  3261
4479  4691  5058  5171
5316  5603  5685  6180
6393  6715  6948  7551
7846  8598  8648  8705
8791  8892  8919  9135
9516  9644  9775  9782
9909  9940  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0003  0069  0085  0117
0383  0388  0404  0468
0551  0773  1006  1282
1553  1628  1692  1749
1962  2131  2176  2723
2851  2863  2897  3139
3455  3543  3776  3905
4226  4437  4754  4761
4843  4906  5011  5247
5473  5579  6023  6307
6315  6631  6770  6931
7118  7119  7702  7912
7991  8023  8180  8247
8331  8375  8404  9094
9114  9214  9624  9983

Share.

About Author

Leave A Reply