ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-267) 21-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-267) 21-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KR-267) 21-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KR-267
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
KS 782053
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
KM 782053
KO 782053
KR 782053
KT 782053

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
KM 171053
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
KM 696946
(THIRUVANANTHAPURAM)
KO 567024
(PALAKKAD)
KR 687130
(ERNAKULAM)
KS 429573
(WAYANAD)
KT 511369
(KANNUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
06494

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0034  0583  0814  0970
1018  1337  1549  1660
3062  4072  4569  5245
5382  5688  5753  6159
6441  6680  7702  9563

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0314  0352  0489  0792
1029  1705  1714  1730
2008  2151  2559  3209
3590  3612  4135  4790
4956  5005  5056  5087
5229  5479  5916  6417
6727  7370  7435  7615
7797  7955  7987  8510
8759  8840  8957  8977
9235  9292  9293  9757

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0666  0866  1304  1444
1751  1790  2032  2251
3162  4149  4300  4860
5239  5505  5606  5661
6229  6463  6468  6600
6619  6672  6916  7005
7101  7104  7382  7699
7769  7799  7847  8090
8176  8463  8671  9003
9094  9446  9473  9686
9814  9975  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0042  0097  0380  0676
0842  0931  1520  1537
2220  2222  2274  2391
2414  2426  2750  2779
2796  2939  3006  3102
3128  3278  3337  3406
3431  3577  3741  3863
3875  4529  5101  5135
5200  5290  5370  6006
6296  6453  6557  6849
7017  7066  7098  7281
7389  7472  7784  8013
8036  8109  8220  8235
8451  8484  9308  9397
9435  9462  9663  9891

Share.

About Author

Leave A Reply