ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-279) 03-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-279) 03-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-279) 03-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-279
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 03-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BT 524348
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 524348
BO 524348
BP 524348
BS 524348
BU 524348
BW 524348
BX 524348
BY 524348
BZ 524348

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BX 129002
(ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
26566

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0782  0903  1359  2207
5999  6826  8738  8810
8996  9475  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0160  2536  2865  5269
5556  5918  6112  7258
7513  8779  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0179  0331  0537  0545
1731  1789  3310  3771
4044  4215  4421  4818
5303  6327  6376  6705
6783  7697  7786  8291
8414  8901  9209  9359
9773  9782  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0212  0457  0982  1060
1097  1519  1852  1899
2086  2165  2183  2294
2378  2645  2779  3036
3377  3897  4126  4217
4596  4873  5069  5309
6061  6303  6356  6570
6643  6864  7218  7240
7335  7976  8282  8918
9435  9560  9595  9709
9848  9894  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0257  0270  0310  0387
0429  0518  0696  0971
1108  1176  1779  1849
1973  2106  2595  2627
2643  2768  2807  3112
3313  3533  3679  3781
3963  4252  4296  4299
4432  4449  4607  4896
5158  5456  5673  5675
5693  5779  6233  6355
6402  6412  6436  6464
6492  6553  6969  7468
7652  7930  7957  8006
8120  8130  8287  8352
8409  8635  8696  8754
8776  9273  9396  9416
9456  9674  9707  9879
9923  9997  

Share.

About Author

Leave A Reply