ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-278) 24-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-278) 24-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-278) 24-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-278
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 24-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BJ 364467
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 364467
BB 364467
BC 364467
BD 364467
BE 364467
BG 364467
BH 364467
BK 364467
BL 364467

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BA 463481
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
95400

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0214  2123  2177  2660
3207  4070  5919  6122
9224  9316  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0108  0250  0380  4155
4864  5282  5494  8594
9042  9679  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0013  0788  0920  1098
1255  2626  2704  3433
3694  4521  5478  5536
5539  5963  6534  7018
7138  7352  7749  7839
8035  8201  9025  9242
9558  9810  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0732  0874  0990  1157
1213  2874  3173  4234
4253  4341  4858  4879
5183  5315  5507  5522
5527  5842  6165  6265
6566  6849  6882  6898
7306  7570  7755  8081
8090  8281  8350  8574
8693  8705  9130  9240
9442  9492  9569  9592
9598  9629  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0319  0684  0688  0907
0978  1079  1115  1226
1341  1646  1808  1841
2006  2217  2240  2343
2512  2817  3022  3075
3200  3289  3430  3760
3963  4066  4078  4201
4434  4551  4709  4979
5022  5135  5177  5761
5917  6164  6192  6239
6244  6470  6577  6802
7108  7109  7111  7230
7271  7416  7477  7493
7527  7547  7743  7745
7774  7792  8219  8354
8519  8542  8728  8792
8810  9125  9273  9367
9596  9814  

Share.

About Author

Leave A Reply