ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-277) 17-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-277) 17-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-277) 17-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-277
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BS 488781
(IDUKKI)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 488781
BO 488781
BP 488781
BT 488781
BU 488781
BW 488781
BX 488781
BY 488781
BZ 488781

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BX 340265
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
06921

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0173  0344  1254  1614
1697  3515  3691  6921
6940  6981  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0658  2367  2696  2763
4014  5018  6651  7862
8937  9120  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0225  0440  0574  0702
1307  2023  2687  2759
2895  4022  4357  4431
4514  5282  5737  6145
6713  6901  6963  7073
7321  7676  8154  8258
9577  9745  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0374  0434  1376  1471
1916  1938  2762  2840
2903  3001  3225  3294
3501  3667  3766  3792
3883  3996  4505  4517
5175  5305  5515  5875
5910  6026  6116  6237
6398  6670  7027  7153
7564  7887  8073  8395
8406  9387  9412  9513
9644  9882  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0366  0675  0693  1093
1171  1419  1424  1588
1752  1777  1802  1859
1865  2240  2313  2473
2782  2861  2862  2882
2920  3004  3071  3161
3411  3513  3603  3754
3796  3839  3950  4111
4434  4531  4541  4797
5121  5196  5278  5428
5447  5509  5635  5652
5970  6032  6395  6396
6748  6924  7110  7252
7575  7578  7612  7649
7742  7748  8060  8531
8560  8664  8989  9450
9623  9667  9697  9720
9784  9790  

Share.

About Author

Leave A Reply