ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-276) 10-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-276) 10-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-276) 10-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-276
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 10-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BJ 239589
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 239589
BB 239589
BC 239589
BD 239589
BE 239589
BG 239589
BH 239589
BK 239589
BL 239589

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BD 712426
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
97709

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
2808  3520  3821  6284
6523  6548  8192  9567
9888  9939  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
2424  2774  3153  3267
4108  4409  5709  6032
8028  9399  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0604  2124  2674  3256
3497  3540  3648  4071
4107  4800  4837  4934
5113  6082  6294  6426
6681  6774  6942  7144
7708  8076  8381  8597
9016  9184  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0198  0612  1104  1854
2027  2373  2563  2630
2707  3007  3059  3105
3295  3417  3519  3699
3836  3980  4026  4340
4529  4657  4782  4832
5640  5765  6214  6215
6286  6346  6419  6498
6694  6992  7299  8626
8658  9208  9312  9507
9647  9761  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0012  0187  0274  0372
0434  0537  0571  0761
0911  0963  1142  1240
1986  2118  2205  2363
2447  2451  2585  2817
2851  2952  3067  3086
3351  3447  3522  3702
3776  3824  4425  4944
5143  5148  5333  5345
5409  5467  5491  5609
5849  5904  6148  6166
6194  6228  6486  6508
6609  6682  6845  6891
7023  7032  7467  7620
7737  7923  8014  8171
8382  8441  8736  8773
9011  9176  9284  9289
9627  9838  

Share.

About Author

Leave A Reply