ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-274) 27-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-274) 27-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-274) 27-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-274
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 27-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BL 322881
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 322881
BB 322881
BC 322881
BD 322881
BE 322881
BG 322881
BH 322881
BJ 322881
BK 322881

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BB 558048
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
76130

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0109  0271  3098  3967
4096  4403  4562  6236
6805  9054  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1457  3414  4056  4480
5269  5610  5945  7160
7174  8527  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0638  0671  0874  1424
1667  1754  1854  1903
2356  2833  3220  3369
3987  4687  4731  4871
6033  6098  6291  6317
6714  6811  8268  8644
8970  9928  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0069  0315  0594  0614
1057  1117  1192  1221
1432  1595  1724  1838
1855  2172  2276  2656
3053  3290  3622  3682
3956  4902  5415  5620
5888  6045  6542  6787
7120  7369  7462  7536
7790  7806  8342  8561
8908  9126  9285  9396
9563  9811  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0377  0531  0591  0617
0675  0715  0831  1042
1160  1351  1588  1590
1872  1885  1926  2054
2124  2406  2457  2937
2957  3165  3207  3399
3476  3727  4269  4419
4578  4637  4956  5017
5435  5645  5676  6271
6412  6506  6523  6538
6643  7097  7225  7288
7496  7570  7587  7616
7738  7818  8093  8152
8178  8254  8323  8408
8544  8713  8865  9157
9239  9346  9499  9626
9831  9871  9889  9925
9964  9965  

Share.

About Author

Leave A Reply