ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-273) 20-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-273) 20-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-273) 20-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-273
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BY 210775
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 210775
BO 210775
BP 210775
BS 210775
BT 210775
BU 210775
BW 210775
BX 210775
BZ 210775

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BP 544897
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
82745

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0686  1194  3136  3651
4077  6023  7660  7669
7780  8700  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0993  2535  4053  4934
6481  7496  7508  7762
9369  9663  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0334  0415  1118  1466
1608  2417  2780  2807
2868  3019  3427  3550
3773  4067  5145  5844
5903  6077  6133  8235
8497  8539  8660  8970
8983  9701  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0026  0211  0434  1008
1140  1331  1499  1585
1692  1924  2272  2718
2779  2835  3074  3114
3583  3858  4450  4596
5126  5182  5374  5519
5892  6199  6554  6769
7095  7116  7160  7661
8069  8341  8536  8554
9043  9087  9091  9262
9402  9863  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0067  0102  0199  1402
1781  1789  1800  1910
2162  2465  2485  2651
2723  2732  2928  3007
3097  3099  3270  3596
3671  4337  4480  4981
5042  5224  5498  5517
5520  5574  5656  5667
5765  5809  5863  5870
5952  6021  6196  6217
6366  6667  6670  6757
6809  6814  6886  7081
7222  7255  7323  7385
7397  7604  7880  8139
8302  8398  8563  8738
8751  8772  8814  8816
9321  9490  9773  9796
9909  9987  

Share.

About Author

Leave A Reply