ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-272) 13-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-272) 13-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-272) 13-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-272
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 13-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BA 123748
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BB 123748
BC 123748
BD 123748
BE 123748
BG 123748
BH 123748
BJ 123748
BK 123748
BL 123748

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BK 680970
(KANNUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
03776

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0292  0670  3581  3613
4293  4748  5140  5377
8204  8590  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0003  1035  1699  2115
2374  2538  2833  5638
5920  6806  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0170  1062  1106  1224
1776  2065  2264  2386
2442  2507  2754  3737
3817  3922  4359  5390
5824  6075  6727  6903
8677  9387  9683  9766
9784  9912  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0215  0630  0731  0958
1087  1209  1467  1497
1543  1871  1961  2164
2191  2817  3065  3101
3303  3352  3756  4228
4304  4369  4464  5114
5290  5646  5857  5947
6183  6205  6525  6698
6940  7065  7907  8074
8849  9304  9324  9414
9658  9802  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0012  0164  0230  0382
0490  0666  0722  0772
0811  0843  0901  1086
1141  1210  1525  1734
1798  2035  2209  2350
2607  2716  2747  2824
2969  2991  3024  3297
3403  3408  3506  3629
3670  3867  3933  4195
4212  4715  4795  5006
5347  5495  5640  5651
5806  5836  5879  5970
6144  6162  6431  6533
7115  7582  7803  8054
8431  8444  8563  8780
8844  8966  9070  9156
9199  9462  9652  9684
9758  9903  

Share.

About Author

Leave A Reply