ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-271) 06-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-271) 06-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-271) 06-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-271
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 06-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BZ 347429
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 347429
BO 347429
BP 347429
BS 347429
BT 347429
BU 347429
BW 347429
BX 347429
BY 347429

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BM 344894
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
48393

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0020  0070  1302  3728
5218  6097  6387  6429
8648  9429  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0307  1054  1427  2622
4467  4508  5684  5720
5818  7196  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0107  1030  1091  1151
1260  1608  1990  2460
2666  2687  2770  2778
2965  3229  3772  3970
4246  5810  5836  6950
6964  7283  7495  7792
7880  9180  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0031  0117  0219  0561
0786  1211  1486  2100
2827  2836  3143  3170
3562  3808  3836  4073
4253  4982  5208  5452
5567  5750  6153  6537
6996  7059  7063  7088
7216  7729  7902  8090
8111  8229  8385  8485
8611  8672  8890  9025
9660  9794  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0677  0711  0851  1007
1056  1068  1081  1105
1249  1319  1546  1633
1634  1707  1718  1838
1923  2077  2166  2185
2344  2391  2552  2610
3027  3063  3516  3544
3646  4146  4178  4302
4739  4870  5140  5499
5832  5879  5947  6034
6136  6348  6446  6675
6725  6779  6820  6965
7039  7189  7235  7509
7630  7722  7923  8067
8075  8166  8231  8367
8422  8425  8745  9061
9346  9373  9400  9586
9673  9907  

Share.

About Author

Leave A Reply