ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-270) 30-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-270) 30-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-270) 30-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-270
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 30-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BD 136997
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 136997
BB 136997
BC 136997
BE 136997
BG 136997
BH 136997
BJ 136997
BK 136997
BL 136997

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BG 269995
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
83226

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0006  1418  3466  5428
7089  7128  7298  7426
7910  8184  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1260  2097  3501  4505
4625  4741  4805  5074
8118  8933  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0258  0534  1051  1151
1451  1945  2160  2272
2907  2917  2967  3959
4160  4232  4377  4484
4752  4875  5498  5847
6212  6213  6390  6686
6964  9176  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0447  0493  0653  0730
0966  1065  1157  1396
1501  1716  2147  2359
2396  2538  2628  2800
2817  3159  3390  3494
3495  3564  4022  4361
4393  4524  5213  5332
5574  6167  6238  6676
7145  7203  7810  7949
8283  8577  8994  9523
9675  9915  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0033  0295  0439  0668
0879  0926  1150  1334
1463  1494  1791  1855
2019  2155  2176  2271
2426  2533  2586  2662
3039  3278  3507  3520
4070  4240  4271  4417
4551  4942  4984  5100
5161  5177  5327  5496
5544  5775  5857  5865
6291  6332  6383  6536
6584  6804  6859  7175
7275  7299  7310  7712
7818  7902  7946  8012
8326  8368  8414  8490
8654  8800  8834  9040
9073  9138  9621  9636
9703  9771  

Share.

About Author

Leave A Reply