ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-269) 23-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-269) 23-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-269) 23-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-269
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BO 444879
(KOZHIKKODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 444879
BP 444879
BS 444879
BT 444879
BU 444879
BW 444879
BX 444879
BY 444879
BZ 444879

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BP 557110
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
25358

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1489  3206  3297  4136
4188  4801  6241  6770
7096  8800  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0031  1167  2806  3741
4293  4527  6106  6751
8576  9148  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0166  0325  0347  0720
0743  0807  0973  1904
2462  2779  3063  3128
3129  3841  4279  4877
5225  5537  6320  6911
6980  8442  8525  8974
9090  9307  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0097  0392  0494  0899
1111  1363  1559  2275
2419  2720  2894  2941
3286  3965  3979  4725
4793  5127  5241  5438
5454  5631  6056  6554
6593  6729  6792  6810
7004  7047  7151  7863
8414  8486  8523  8637
9113  9275  9289  9716
9726  9817  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0145  0210  0233  0322
0351  0470  0638  1105
1248  1299  1705  1744
1818  1938  2115  2349
2534  2763  2906  2921
2991  3228  3890  3933
3997  4206  4310  4356
4367  4501  4649  4762
4807  4960  5156  5238
5256  5317  5323  5403
5767  5780  5791  6159
6186  6257  6271  6488
6513  6720  6742  7164
7177  7674  7737  8201
8286  8347  8352  8377
8413  8506  8690  8745
9002  9178  9228  9335
9390  9527  

Share.

About Author

Leave A Reply