ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-268) 16-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-268) 16-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-268) 16-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-268
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 16-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BH 689124
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 689124
BB 689124
BC 689124
BD 689124
BE 689124
BG 689124
BJ 689124
BK 689124
BL 689124

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BA 586900
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
60479

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1443  1949  2126  2729
3415  4163  6520  6894
7933  8554  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
3648  3922  5002  5116
6008  7437  7659  8267
8418  8765  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0201  0370  0409  1775
1794  1826  2043  2212
2340  3267  4156  5382
5574  5709  5754  5875
6234  6602  6727  7154
7271  7758  7768  7844
7930  8357  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0137  0787  0917  1068
1585  1663  1694  1790
2120  2175  2178  2522
2594  2798  2833  2864
3014  3081  3188  3392
3404  4007  4038  4287
4604  5275  5413  5713
6534  6574  6994  7044
7116  8018  8021  8196
8467  8529  8673  9424
9637  9997  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0005  0052  0390  0393
0472  0552  1129  1303
1521  1711  1767  1801
1960  2391  2491  3083
3090  3153  3194  3248
3268  3313  3391  3541
3572  3847  4057  4167
4193  4370  4505  4789
4887  4937  5358  5428
5717  5726  5952  6099
6210  6238  6302  6399
6473  6484  6863  6901
7040  7117  7219  7464
7720  7738  8020  8037
8169  8179  8261  8262
8326  8360  8648  8905
9123  9271  9341  9371
9587  9774  

Share.

About Author

Leave A Reply