ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-267) 09-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-267) 09-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-267) 09-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-267
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 09-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BZ 493452
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BM 493452
BO 493452
BP 493452
BS 493452
BT 493452
BU 493452
BW 493452
BX 493452
BY 493452

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BT 697670
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
20204

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0715  1584  2721  4009
4981  5277  6079  6360
7141  9274  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1282  1446  1554  4774
5575  5767  6287  7335
7477  8418  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0013  0026  0274  0609
1028  1303  1779  1833
2424  3588  4271  5098
5213  5930  6610  6747
6873  7292  7694  8336
8363  8717  9076  9120
9404  9745  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0153  0181  0312  0318
0346  0560  0705  0927
0963  1130  1144  1727
1892  2904  3056  3111
3207  3237  3390  3733
3903  4891  4939  5187
5462  6400  6561  6590
6793  6949  7404  7821
8422  8464  8509  8823
8872  9045  9376  9653
9769  9789  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0052  0220  0363  0491
0538  0574  1012  1020
1045  1170  1231  1309
1409  1547  1707  1807
2156  2639  2692  2725
2884  3184  3299  3541
3689  3708  3734  3757
3968  4035  4060  4090
4105  4171  4395  4842
4893  5108  5154  5191
5412  5500  5671  5685
5727  5734  5902  6046
6428  6449  6536  6772
6895  7173  7662  7993
8207  8536  8555  8813
8934  9038  9100  9117
9241  9259  9326  9507
9513  9944  

Share.

About Author

Leave A Reply