ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-266) 02-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-266) 02-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-266) 02-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-266
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 02-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BL 421668
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 421668
BB 421668
BC 421668
BD 421668
BE 421668
BG 421668
BH 421668
BJ 421668
BK 421668

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BD 110203
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
76552

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0337  2593  3393  4494
5325  5644  5744  6489
6655  7705  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1361  3066  4007  4020
4357  5711  5725  7515
8676  9107  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0720  1736  1773  2780
2830  3228  3380  3527
3626  3965  4081  4103
4143  4323  5230  5425
5428  6254  6934  7217
7457  8105  8428  8653
8705  9325  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0063  0161  0336  0412
0544  0551  1269  1392
1965  2002  2248  2378
2392  3090  3155  3233
3464  3569  3653  3685
4834  5381  5385  5417
5484  5674  5690  5865
5912  5990  6310  6611
6700  7069  8063  8760
8848  9181  9756  9788
9857  9969  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0008  0211  0259  0437
0476  0706  1126  1370
1410  1821  1903  1934
2189  2788  2868  3065
3195  3321  3585  3871
4293  4344  4378  4467
4539  4558  4698  4741
4813  4967  4984  5056
5532  5717  5789  5942
6010  6026  6141  6151
6347  6474  6581  6587
6649  6804  6894  7094
7345  7383  7460  7592
7670  7714  7965  8072
8133  8281  8335  8567
8838  8931  9026  9031
9114  9182  9242  9543
9740  9862  

Share.

About Author

Leave A Reply