ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-264) 26-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-264) 26-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BN-264) 26-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: BHAGYANIDHI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BN-264
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 26-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
BB 446050
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
BA 446050
BC 446050
BD 446050
BE 446050
BG 446050
BH 446050
BJ 446050
BK 446050
BL 446050

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
BA 968800
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
93968

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
3169  3255  3452  4136
4820  6050  6657  7103
7165  8650  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0449  2879  3068  3137
3814  6482  8079  8293
8614  9759  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0103  0354  0698  0955
1284  1485  1737  2047
2080  3102  3697  3873
4298  4747  4827  5229
5273  5391  5752  6361
6428  8530  9387  9426
9743  9783  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0297  0934  2011  2214
2268  2326  2942  3207
3271  3722  3747  3785
3894  4213  4709  4723
4769  4826  5299  5484
5569  5597  5784  5956
6016  6061  6392  6812
6923  7100  7196  7448
7519  7566  7725  8001
8445  8732  8987  9109
9226  9553  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0161  0300  0490  0580
0899  1441  1513  1647
1701  1705  1724  2004
2179  2262  2574  2604
2810  2969  3034  3094
3247  3256  3503  3696
3745  3795  3808  3914
3999  4023  4033  4103
4214  4454  4515  4540
4955  5030  5109  5112
5182  5457  5636  5872
6001  6280  6849  7027
7441  7471  7640  7665
7710  7855  8201  8249
8302  8365  8370  8386
8804  8900  8996  9107
9309  9312  9372  9432
9570  9851  

Share.

About Author

Leave A Reply