ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-281) 22-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-281) 22-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-281) 22-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-281
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 22-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AG 221374
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 221374
AB 221374
AC 221374
AD 221374
AE 221374
AH 221374
AJ 221374
AK 221374
AL 221374

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 140948
(ERNAKULAM)
AB 497173
(ERNAKULAM)
AC 597703
(KOTTAYAM)
AD 235877
(PATHANAMTHITTA)
AE 203856
(PALAKKAD)
AG 244785
(KOTTAYAM)
AH 634349
(IDUKKI)
AJ 529141
(WAYANAD)
AK 314419
(ERNAKULAM)
AL 466446
(PATHANAMTHITTA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
88538

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0624  0921  2409  2447
5000  5176  6027  6141
7312  8431  8620  9209

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
4239  4292  4813  5438
5781  5987  6989  8510
8651  9318  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0348  0369  0543  1319
1568  2374  2577  2781
3194  3453  5518  5926
6331  6340  6435  7691
7900  8654  8683  9138
9567  9822  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0807  1078  1079  1978
3118  3650  3813  3840
4605  5419  5517  5680
5838  6228  6835  7530
7649  7724  7852  7988
8191  9102  9471  9490
9523  9637  9657  9908

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0100  0212  0438  0509
0594  0609  0734  0757
0985  1196  1354  1782
1988  2119  2520  2798
2837  3015  3074  3113
3575  3817  3878  4152
4838  4969  4988  5044
5300  5331  6000  6100
6107  6145  6224  6304
6307  6414  6429  6959
7126  7284  7404  7475
7798  8018  8070  8092
8217  8472  8556  8712
8848  8883  8974  9001
9030  9204  9356  9390

Share.

About Author

Leave A Reply