ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-280) 15-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-280) 15-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-280) 15-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-280
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AX 776820
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 776820
AO 776820
AP 776820
AS 776820
AT 776820
AU 776820
AW 776820
AY 776820
AZ 776820

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 570531
(KANNUR)
AO 453995
(ALAPPUZHA)
AP 497749
(PALAKKAD)
AS 383704
(THIRUVANANTHAPURAM)
AT 608390
(KOLLAM)
AU 348577
(PALAKKAD)
AW 436760
(THIRUVANANTHAPURAM)
AX 385097
(THIRUVANANTHAPURAM)
AY 107835
(ERNAKULAM)
AZ 750263
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
58149

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1004  2207  3432  3600
5040  5080  7201  7528
8022  8930  9447  9610

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1048  2520  3849  5123
6297  6743  7818  8718
9615  9875  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0424  0677  0795  1160
1668  2354  3496  4111
4193  4825  4831  5181
5275  5995  6367  6429
6724  7481  8218  9428
9497  9985  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
1232  1555  2654  2801
3084  3241  3677  3683
3829  4074  4221  4784
5356  6057  6315  6759
6760  7058  7096  7145
7355  7652  7932  8569
8633  9270  9381  9440

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0207  0304  0346  0583
0692  0956  1090  1647
1847  2493  2566  2937
3218  3238  3851  4083
4288  4347  4375  4402
4493  4494  4608  4747
4931  4964  5340  5434
5525  5654  5905  5966
6017  6443  6613  6736
6856  7064  7159  7390
7404  7544  7740  7802
7846  7917  8098  8354
8652  8773  8932  8954
8970  8987  9006  9034
9484  9749  9880  9959

Share.

About Author

Leave A Reply