ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-276) 18-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-276) 18-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-276) 18-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-276
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 18-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AZ 138277
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 138277
AO 138277
AP 138277
AS 138277
AT 138277
AU 138277
AW 138277
AX 138277
AY 138277

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 330995
(THRISSUR)
AO 252160
(KOLLAM)
AP 662884
(PALAKKAD)
AS 757698
(PALAKKAD)
AT 271864
(KOTTAYAM)
AU 712650
(THIRUVANANTHAPURAM)
AW 527126
(ERNAKULAM)
AX 606407
(KOLLAM)
AY 287643
(ERNAKULAM)
AZ 458484
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
33089

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1154  1741  3534  3566
4135  5420  6991  7916
8312  8384  8437  8596

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0504  0562  0989  1897
2549  5631  6406  6521
9260  9432  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0206  0223  0698  1088
1360  1920  2492  2508
3006  3356  4239  4948
4972  4976  5238  5396
5828  5945  6824  8162
9036  9276  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0286  0356  0932  1188
1418  1658  1736  1874
2457  2987  3091  3154
3245  3278  3768  4151
4643  4732  5804  6129
6417  6679  7743  7860
8715  9065  9308  9841

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0024  0218  0234  0314
0820  1449  1541  1663
1791  2063  2496  2574
2733  2792  2948  3122
3165  3279  3654  3806
4094  4234  4298  4414
4699  4775  4793  5038
5047  5398  5402  5500
5759  5824  5871  5883
5950  6267  6644  6681
6732  6789  6870  7238
7245  7291  7577  8230
8310  8443  8542  8552
8758  8864  8871  8884
8985  9606  9633  9954

Share.

About Author

Leave A Reply