ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-275) 11-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-275) 11-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-275) 11-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-275
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 11-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AL 174227
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 174227
AB 174227
AC 174227
AD 174227
AE 174227
AG 174227
AH 174227
AJ 174227
AK 174227

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 642697
(THRISSUR)
AB 746209
(KOZHIKKODE)
AC 205137
(KOTTAYAM)
AD 459293
(MALAPPURAM)
AE 443693
(THRISSUR)
AG 417669
(KOTTAYAM)
AH 704834
(KASARGODE)
AJ 739796
(PALAKKAD)
AL 625645
(ERNAKULAM)
AK 496271
(ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
80454

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1212  2287  4902  5288
6017  6149  7279  7676
8814  8919  9117  9234

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1061  1570  1610  2397
3834  5479  7582  8238
8536  9344  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0232  0696  1166  1272
1277  1388  1875  3866
3951  5277  5340  6306
6535  6703  8240  8695
8839  9149  9206  9496
9602  9798  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0161  0242  0520  0591
0950  1555  1560  1679
2171  2845  4076  4351
5087  5580  5623  5656
5812  5937  6074  6091
6101  6126  6274  6839
7093  7868  8347  9707

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0279  0510  0567  0620
0969  1140  1262  1475
1476  1571  1611  1743
2156  2330  2459  2591
2818  3038  3076  3873
3898  3932  4040  4048
4059  4060  4161  4208
4623  5088  5089  5170
5439  5752  5763  5951
6123  6219  6771  6807
7174  7224  7234  7388
7397  7596  7829  8079
8218  8308  8320  8530
8672  8690  8696  8917
8929  9246  9941  9983

Share.

About Author

Leave A Reply