ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-274) 04-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-274) 04-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-274) 04-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-274
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 04-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AZ 384223
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 384223
AO 384223
AP 384223
AS 384223
AT 384223
AU 384223
AW 384223
AX 384223
AY 384223

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 647413
(PALAKKAD)
AO 164929
(KOTTAYAM)
AP 353023
(KOZHIKKODE)
AS 323177
(THRISSUR)
AT 288128
(ERNAKULAM)
AU 660786
(PALAKKAD)
AW 150451
(PATHANAMTHITTA)
AX 229782
(WAYANAD)
AY 724513
(PALAKKAD)
AZ 564594
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
02231

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0743  1164  3705  4722
5334  5728  5759  5910
5930  6794  7500  8077

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1715  2630  2771  2818
5462  6517  7422  7598
7909  9948  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0025  0781  0788  1368
1490  1526  1896  2212
2262  2571  2701  3109
5504  6714  6965  7262
8297  8441  8618  8788
8940  9446  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0555  1341  1497  1725
1846  1937  2358  2489
3113  3463  3776  3796
3851  3899  4031  4878
5927  6144  6148  6497
6502  6506  6854  7069
7628  9137  9215  9823

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0117  0187  0288  0360
0402  0426  0474  0835
0941  1330  1518  1689
1714  1798  1940  2058
2247  2737  2783  3311
3322  4115  4255  4714
4905  5005  5363  5608
5632  5644  5664  5676
5696  5751  5777  5810
5812  6021  6107  6215
6382  6622  6637  6662
6845  7131  7265  7504
8280  8570  8773  8807
8832  9083  9427  9434
9552  9709  9784  9949

Share.

About Author

Leave A Reply