ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-273) 28-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-273) 28-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-273) 28-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-273
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 28-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AH 492887
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 492887
AB 492887
AC 492887
AD 492887
AE 492887
AG 492887
AJ 492887
AK 492887
AL 492887

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 330127
(THIRUVANANTHAPURAM)
AB 325404
(KASARGODE)
AC 204465
(KOTTAYAM)
AD 108214
(THRISSUR)
AE 375782
(ERNAKULAM)
AG 245226
(MALAPPURAM)
AH 296855
(KOTTAYAM)
AJ 261437
(KANNUR)
AK 527299
(IDUKKI)
AL 524029
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
14599

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0874  2250  2821  2894
4427  4661  4663  6242
7403  8476  8835  9022

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0179  1352  2638  2892
3205  3458  6449  6732
8825  9926  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0037  0348  0649  1002
2034  2066  3017  4042
4292  4964  5572  5822
5980  6566  6791  7046
7200  7259  7437  8684
9725  9904  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0147  0904  1282  1486
1764  1897  2287  2524
2808  3137  3641  3688
4248  4572  6041  6057
6068  6605  6851  7013
7267  7299  7615  7671
9277  9702  9792  9837

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0025  0090  0243  0290
0379  0601  0680  0713
0774  0839  1075  1230
1339  1388  1473  1615
1634  1660  1723  1789
2100  2109  2166  2311
2423  2436  2500  2628
2862  3002  3146  3384
3552  3741  3816  3882
4465  4679  5630  5999
6031  6280  6370  6659
7175  7188  7195  7633
7906  8002  8088  8203
8576  8703  8718  8764
9147  9511  9695  9980

Share.

About Author

Leave A Reply