ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-272) 21-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-272) 21-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-272) 21-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-272
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AX 398439
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 398439
AO 398439
AP 398439
AS 398439
AT 398439
AU 398439
AW 398439
AY 398439
AZ 398439

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 263765
(WAYANAD)
AO 112675
(PALAKKAD)
AP 674324
(THRISSUR)
AS 148374
(KASARGODE)
AT 675139
(THRISSUR)
AU 321555
(KOZHIKKODE)
AW 594669
(THIRUVANANTHAPURAM)
AX 465120
(THIRUVANANTHAPURAM)
AY 631769
(KOLLAM)
AZ 502116
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
53495

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0468  1282  1492  1501
2302  2852  6583  7174
7253  7332  8604  9002

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1147  1498  2886  4275
5802  8327  8659  9804
9934  9960  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0712  0892  0925  1337
1654  1661  1739  1865
2089  2294  2430  2560
3776  4453  4528  4570
5479  5748  7232  8409
8761  8988  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0175  0199  0216  1392
1441  1499  1723  1738
2102  2218  2644  3390
4147  4487  5291  6061
6586  7316  7538  7541
7709  8242  8553  8755
9013  9036  9135  9969

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0181  0459  0598  1206
1528  1673  2094  2526
2710  2797  3132  3366
3514  4194  4443  4478
4609  4712  4799  4801
4881  5165  5219  5259
5304  5305  5635  5723
5727  5767  5979  6010
6176  6411  6964  6975
6988  7398  7608  7611
7828  7864  7925  8154
8365  8477  8699  8730
8759  8937  8969  9260
9433  9450  9532  9655
9713  9779  9817  9850

Share.

About Author

Leave A Reply