ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-271) 14-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-271) 14-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-271) 14-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-271
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 14-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AG 404582
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 404582
AB 404582
AC 404582
AD 404582
AE 404582
AH 404582
AJ 404582
AK 404582
AL 404582

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 546838
(THRISSUR)
AB 126856
(WAYANAD)
AC 356185
(KOLLAM)
AD 238046
(PALAKKAD)
AE 140131
(KASARGODE)
AG 617271
(KOTTAYAM)
AH 296786
(ALAPPUZHA)
AJ 609861
(KOLLAM)
AK 109927
(PALAKKAD)
AL 450242
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
23063

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0021  0151  0861  1786
1854  4065  5134  5597
5953  7005  9861  9980

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0606  1398  1642  2425
5501  6210  6404  7411
9328  9360  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0240  1125  1515  2037
2454  3005  3066  3626
4186  4637  4814  5383
5649  5895  6494  6668
6749  6770  7043  7592
7683  8219  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0024  0153  0166  0350
0379  0454  0862  0931
1251  1282  1740  1764
2510  2827  2845  3542
3840  4090  4462  4535
5902  5952  6255  6873
7464  8391  9505  9643

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0136  0362  0537  0832
1224  1281  1334  1382
1770  1793  1796  1880
1968  2310  2736  2929
3055  3086  3691  3837
4224  4401  4512  4615
4632  4640  4832  4916
4976  5185  5219  5485
5490  5550  5683  6454
6470  6474  6518  6660
6825  7136  7152  7578
7734  7786  7789  7858
7903  7949  8038  8380
8468  8514  8576  9188
9331  9548  9805  9966

Share.

About Author

Leave A Reply