ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-270) 07-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-270) 07-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-270) 07-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-270
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 07-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AU 343115
(KASARGODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AM 343115
AO 343115
AP 343115
AS 343115
AT 343115
AW 343115
AX 343115
AY 343115
AZ 343115

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AM 543114
(THRISSUR)
AO 661498
(PALAKKAD)
AP 121762
(KOZHIKKODE)
AS 522004
(KOTTAYAM)
AT 335986
(KOZHIKKODE)
AU 399063
(ERNAKULAM)
AW 521370
(KOTTAYAM)
AX 506835
(ALAPPUZHA)
AY 396727
(ERNAKULAM)
AZ 442314
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
55015

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1333  1394  2011  4495
5156  5644  5710  5810
6577  7988  8028  8097

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0000  1318  1646  3161
3437  5418  7564  8109
8513  9090  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0475  0807  1790  2164
2553  3135  3186  3196
3202  4745  5047  5276
5401  5651  5943  6062
6456  6779  8298  8440
9088  9679  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0235  0337  1457  1720
2543  2564  3001  3007
3734  4402  4692  5503
5600  5633  5909  5993
6214  6538  6618  6702
7297  7780  8135  8311
8671  9302  9646  9826

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0131  0158  0239  0477
0604  0605  0623  0695
0724  0749  0753  0763
1008  1174  1181  1229
1282  1319  1371  1556
1976  2200  2730  2775
2785  2872  3002  3083
3185  3671  4090  4151
4171  4500  4528  4626
4640  4985  5549  5684
5728  5980  6072  6087
6255  6500  6584  6774
6798  6838  7174  7238
7473  7496  7880  8495
8560  9169  9582  9961

Share.

About Author

Leave A Reply