ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-269) 30-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-269) 30-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-269) 30-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-269
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 30-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AC 371499
(ALAPPUZHA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 371499
AB 371499
AD 371499
AE 371499
AG 371499
AH 371499
AJ 371499
AK 371499
AL 371499

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 205003
(PALAKKAD)
AB 578689
(KANNUR)
AC 464806
(THRISSUR)
AD 598930
(KOLLAM)
AE 287472
(ERNAKULAM)
AG 217714
(MALAPPURAM)
AH 447512
(IDUKKI)
AJ 411403
(KOLLAM)
AK 161365
(WAYANAD)
AL 265078
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
87620

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1816  2787  2804  3384
5982  6203  6870  8070
8161  9051  9312  9495

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0607  2281  2811  3794
5810  6333  6480  8762
9212  9418  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0269  1216  1287  1875
2510  2650  3201  3753
4303  4411  4842  5171
6385  6940  7696  7831
8010  8575  8676  9140
9527  9786  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0258  0261  0399  0451
0485  1141  1760  2394
2449  3150  3929  4484
4577  4632  5384  6230
6315  7183  7877  7921
8746  8780  8898  8902
9168  9178  9303  9620

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0319  0514  0774  0809
0830  1097  1474  1545
1621  1646  1827  1855
1880  1994  2328  2353
2724  2856  3204  3441
3454  3669  3940  4155
4766  5129  5176  5239
5331  5442  5503  5660
5697  6135  6303  6462
6866  7149  7161  7349
7984  8175  8226  8336
8385  8511  8530  8535
8551  8602  8679  8771
8848  9079  9215  9588
9611  9672  9902  9908

Share.

About Author

Leave A Reply