ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-267) 24-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-267) 24-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (AK-267) 24-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Akshaya
  • ലോട്ടറി കോഡ്: AK-267
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 24-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
AD 518716
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
AA 518716
AB 518716
AC 518716
AE 518716
AG 518716
AH 518716
AJ 518716
AK 518716
AL 518716

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
AA 226584
(ERNAKULAM)
AB 649547
(PALAKKAD)
AC 148855
(IDUKKI)
AD 578411
(THRISSUR)
AE 545284
(ALAPPUZHA)
AG 682752
(THIRUVANANTHAPURAM)
AH 233812
(THRISSUR)
AJ 227720
(ERNAKULAM)
AK 957972
(KOLLAM)
AL 233961
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
89943

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0005  0247  1710  2157
2361  3711  3880  4026
4836  7047  8511  9631

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0446  2790  6500  7492
7660  8037  8179  8375
8592  9674  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0153  0303  2225  2623
2647  3917  4262  5200
5703  5834  6343  6612
6979  7181  7193  7568
7594  7601  8814  8984
9505  9712  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0404  0977  1032  1170
1173  1417  2342  2508
3386  3502  3635  3977
4046  4821  4861  5338
6055  6154  6305  6453
7150  7572  7888  8650
9173  9226  9563  9970

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0425  0535  0863  0985
1262  1358  1912  2062
2097  2180  2209  2269
3014  3143  3273  3284
3315  3453  3534  3587
3953  3970  4002  4242
4691  4949  4969  5174
5177  5324  5350  5439
5483  5603  5665  5677
5738  5820  6269  6295
6354  6542  6570  6686
6785  7275  7398  7474
7505  7506  7807  8077
8380  8919  8946  9070
9258  9486  9742  9769

Share.

About Author

Leave A Reply